Bố cục và tóm tắt văn bản Bài toán dân số

Bố cục và tóm tắt văn bản Bài toán dân số
Đánh giá bài viết

Bố cục và tóm tắt văn bản Bài toán dân số

Hướng dẫn

Bài toán dân số văn bản cho ta thấy cái nhìn về tình hình gia tăng dân số là hiểm họa của loài người. Hãy nêu bố cục và tóm tắt văn bản trên.

Bố cục văn bản

– Mở bài: Từ đầu văn bản cho đến “sáng mắt ra”.

=> Vấn đề gia tăng dân số và kế hoạch hóa gia đình không chỉ được quan tâm mới đây mà là vấn đề ngay từ thời cổ đại.

Loading...

– Thân bài: Từ “Đó là câu chuyện từ…” cho đến “sang ô thứ 31 của bàn cờ”.

=> Tác giả cho người đọc thấy rằng tốc độ gia tăng dân số trong tình trạng rất nhanh chóng.

– Kết bài: Từ “Đừng để cho” cho đến hết văn bản.

=> Khuyến cáo loài người cần kìm hãm tốc độ gia tăng dân số mang tính cấp bách để tồn tại.

Loading...

Tóm tắt nội dung văn bản

Văn bản Bài toán dân số tác giả đề cập đến một vấn đề từ xưa đến nay đó là tốc độ gia tăng dân số, vấn đề này đã từng được đặt ra từ thời cổ đại. Vấn đề gia tăng dân số không mới nhưng không cũ. Tác giả đã nêu câu chuyện kén rể của nhà thông thái từ 1 bài toán cổ dựa trên 1 bàn cờ gồm 64 ô. Dựa theo bài toán cổ trong bài thì từ khi khai thiên lập địa đến năm 1995 dân số thế giới đã đạt đến ô thứ 30 với điều kiện mỗi gia đình chỉ có 2 con. Nhưng trên thực tế mỗi người phụ nữ có thể sinh nhiều hơn 2 con trong suốt cuộc đời. Tính theo bài toán cổ mà tác giả đưa ra thì dân số thế giới đã bắt đầu sang ô thứ 31 của bàn cờ.

Đoạn cuối của văn bản tác giả nêu lên vấn đề mấu chốt về sự tồn tại của con người đó chính là cần kiềm hãm tốc độ gia tăng dân số như hiện nay.