Các phần tử của mảng có thể có những kiểu gì?

Các phần tử của mảng có thể có những kiểu gì?

Loading...

Tham chiếu đến phần tử của mảng một chiều được xác định bởi tên mảng cùng với chỉ số, được viết trong cặp ngoặc [ và ] (ví dụ nhietdo[20J). Còn tham chiếu đến phần tử của mảng hai chiều được xác định bởi tên mảng cùng với hai chỉ số được phân cách bởi dấu phẩy và viết trong cặp ngoặc [ và ] (ví dụ Arrlnt[5, 9J).

loading...

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • các phần tử của mảng có thể có những kiểu gì
DMCA.com Protection Status