Cho N và dãy số a1….aN hãy cho biết có bao nhiêu số hạng trong dãy có giá trị bằng 0

Cho N và dãy số a1….aN hãy cho biết có bao nhiêu số hạng trong dãy có giá trị bằng 0
5 (100%) 480 votes

Cho N và dãy số a1….aN hãy cho biết có bao nhiêu số hạng trong dãy có giá trị bằng 0

  • Xác định bài toán

– Input: Dãy A gồm N số nguyên a1, a2…, aN ;

– Output: Số số hạng trong dãy A có giá trị bằng 0.

  • Ý tưởng: Tìm kiếm tuần tự được thực hiện một cách tự nhiên. Ta dùng biến đếm k để đếm số số hạng trong dãy A có giá trị bằng 0. Bắt đầu từ i = 7 và mỗi lần tăng i lên 1, ta lần lượt so sánh ai = 0?, nếu ai = 0 thì tăng k lên 1, tiếp tục quá trình cho đến khi i > N thì đưa ra kết quả k và kết thúc.

– Thuật toán

Cách liệt kê

Loading...

Bước 1.  Nhập N, các số hạng a1, a2…, aN

Bước 2.  i<- k, k<- 0,

Bước 3.  Nếu ai= 0 thì k <- k+1;

Bước 4.  i <- i+1

Loading...

Bước 5:  Nếu i > N thì đưa ra giá trị k, rồi kết thúc;

Bước 6.  Quay lại bước 3. 

Sơ đồ khối

+