Chương trình con có thể không có tham số được không? Cho ví dụ.

Chương trình con có thể không có tham số được không? Cho ví dụ.

Loading...

Chương trình con có thể không có tham số.

Ví dụ:

procedure Ve_Hcn;

begin

Loading...

writeln('* ******');

writeln (' *     * ');

writeln('* ******');

end;

loading...

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • chương trình con có thể không có tham số được không cho ví dụ
DMCA.com Protection Status