Chuyển một số từ hệ thập phân sang bát phân.

Đánh giá bài viết

Chuyển một số từ hệ thập phân sang bát phân.