Có thể tạo danh sách kiểu số thứ tự a, b, c,… được không? Nếu được, hãy nêu các thao tác cần thiết.

Đánh giá bài viết

Có thể tạo danh sách kiểu số thứ tự a, b, c,… được không? Nếu được, hãy nêu các thao tác cần thiết.

Ta có thể tạo danh sách kiểu số thứ tự a, b, c,…

Các thao tác cần thiết đó là:

– Thực hiện lệnh Format/Bullets and Numbering. Hộp thoại Bullets and Numbering xuất hiện.

– Trong hộp thoại chọn mục Numbered.

Loading...

– Chọn một cách đánh số thứ tự nào đó rồi chọn mục Customize…

Hộp thoại Customize Numbered List xuất hiện và xử lí hộp thoại;

– Trong khung Number style, chọn kiểu số là a, b, c…

– Trong khung Number Format, chọn định dạng thích hợp (ví dụ a. hay a) hay a/….)

Loading...

– Chọn OK.

Chia sẻ bài viết: