Đếm số từ trong một chuỗi.

Đánh giá bài viết

Đếm số từ trong một chuỗi.