Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy viết một lá đơn đề nghị thư viện trường cấp lại thẻ cho em.

Em bị mất thẻ đọc sách. Hãy viết một lá đơn đề nghị thư viện trường cấp lại thẻ cho em.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Thư viện Kim Đồng.

Em tên là: Nguyễn Bảo Trân.

Sinh ngày: 15/8/2009

lớp: 3/12 thuộc trường Tiểu học Kim Đồng.

Em này kính xin Thư viện nhà trường cấp lại thẻ thư viện cho em.

Lí do: em bị mất thẻ đọc sách.

Em xin hứa tuân thủ nội quy của Thư viện và giữ gìn thẻ cẩn thận hơn.

Em chân thành cảm ơn cô giáo quản thủ thư viện!

Kính đơn

Nguyễn Bảo Trân

DMCA.com Protection Status