Em hãy cho biết quy tắc đặt tên tệp trong Windows. Nêu ba tên tệp đúng và ba tên tệp sai trong Windows.Em hãy cho biết quy tắc đặt tên tệp trong Windows. Nêu ba tên tệp đúng và ba tên tệp sai trong Windows.

Em hãy cho biết quy tắc đặt tên tệp trong Windows. Nêu ba tên tệp đúng và ba tên tệp sai trong Windows.

Loading...

Qui tắc đặt tên trong Windown, đó là:

– Tên tệp không quá 255 kí tự,  thường gồm 2 phần: phần tên và phần mở rộng và được phân cách bằng dấu chấm phẩy (;)

Phần mở rộng của tên tệp không nhất thiết phải có và được hệ điều hành sử đúng để phân loại tệp;

Tên tệp không được chứa một trong các kí tự sau: \ /:*?"<> |

Loading...

– Ba tên tệp đúng và hai tên tệp sai trong Windown:

Ba tên đúng:

Baitap.xls

hoso.pas

loading...

luutru.doc

– Ba tên sợi:

Lopl 1A. (Sai vì kết thúc bằnẹ dấu chấm)

C?Def.gh.MP3 (Sai vì trong  tên chứa kí tự?)

234*abcd”555 (Sai vì trong tên có kí tự * và kí tự”)

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • qui tắc đặt tên file
DMCA.com Protection Status