Em hiểu ngôn ngữ lập trình là gì?

Đánh giá bài viết

Em hiểu ngôn ngữ lập trình là gì?

Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ để viết chương trình, là phương tiện dùng đẻ diễn đạt cho máy tính những việc con người muốn máy thực hiện.

+