Em suy nghĩ gì về trách nhiệm của thế hệ các em đối với sự phát triển Tin học của nước ta?

Em suy nghĩ gì về trách nhiệm của thế hệ các em đối với sự phát triển Tin học của nước ta?
5 (100%) 480 votes

Em suy nghĩ gì về trách nhiệm của thế hệ các em đối với sự phát triển Tin học của nước ta?

Trách nhiệm của thế hệ chúng em đối với sự phát triển tin học của nước ta đó là luôn luôn có ý thức bảo vệ thông tin, bảo vệ những thành quả của tin học, không xâm phạm bản quyền sở hữu thông tin… Phải có ý thức bảo vệ lợi ích chung, thực hiện tốt điều Luật Giao dịch điện tử…

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • em suy nghĩ gì về trách nhiệm của thế hệ các em đối với sự phát triển tin học nước ta
  • trách nhiệm của thế hệ trẻ đối
  • em có suy nghĩ gi ve thế hệ trẻ các em đối vs sự phát triển cua công nghệ thông tin ?
  • em có suy nghĩ gì về ý thức trách nhiệm của
  • em suy nghĩ gì về trách nhiệm của thế hệ các em đối với sự phát triển tin học của nước ta