Giải thích vì sao bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể.

Giải thích vì sao bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể.
5 (100%) 480 votes

Do sự phối hợp các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh đã duy trì bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • Vì sao bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính được di truyền qua các thế hệ Giải thích vì sao
+