Giải Toán lớp 10 Bài 1: Cung và góc lượng giác

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Cung và góc lượng giác
Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Cung và góc lượng giác

Bài 1 (trang 140 SGK Đại Số 10): Khi biểu diễn các cung lượng giác có số đo khác nhau trên đường tròn lượng giác, có thể xảy ra trường hợp các điểm cuối của chúng trùng nhau không? Khi nào trường hợp này xảy ra?

Lời giải

Khi số đo hai cung lệch nhau k2π(k ∈ Z) thì điểm cuối của chúng có thể trùng nhau.

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Cung và góc lượng giác

Bài 2 (trang 140 SGK Đại Số 10): Đổi số đo của các số sau đây ra radian

Loading...

a) 18o;    b) 57o30'

c) -25o;    d) -125o45'

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Cung và góc lượng giác

Loading...

Bài 3 (trang 140 SGK Đại Số 10): Đổi số đo của các cung sau đây ra độ, phút, giây

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Cung và góc lượng giác

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Cung và góc lượng giác

Bài 4 (trang 140 SGK Đại Số 10): Một đường tròn có bán kính 20cm. Tìm độ dài các cung trên đường tròn, có số đo

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Cung và góc lượng giác

Lời giải

Từ công thức l = Rα (α có đơn vị là rad) ta có:

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Cung và góc lượng giác

Bài 5 (trang 140 SGK Đại Số 10): Trên đường tròn lượng giác hãy biểu diễn các cung có số đo

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Cung và góc lượng giác

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Cung và góc lượng giác Giải Toán lớp 10 Bài 1: Cung và góc lượng giác

Bài 6 (trang 140 SGK Đại Số 10): Trên đường tròn lượng giác, xác định các điểm M khác nhau biết rằng cung AM có số đo tương ứng là (trong đó k là một số nguyên tùy ý)

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Cung và góc lượng giác

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Cung và góc lượng giác

Bài 7 (trang 140 SGK Đại Số 10): Trên đường tròn lượng giác cho điểm M xác định bởi sđ cung AM = α (0 < α < π/2). Gọi M1, M2, M3 lần lượt là điểm đối xứng của M qua trục Ox, trục Oy và gốc tọa độ. Tìm số đo các cung AM1, AM2, AM3.

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Cung và góc lượng giác