Giải Toán lớp 10 Bài 3: Công thức lượng giác

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Công thức lượng giác
Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Công thức lượng giác

Bài 1 (trang 153 SGK Đại số 10): Tính:

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Công thức lượng giác

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Công thức lượng giác

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Công thức lượng giác

Loading...

Bài 2 (trang 154 SGK Đại số 10): Tính:

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Công thức lượng giác

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Công thức lượng giác

Loading...

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Công thức lượng giác

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Công thức lượng giác

Bài 3 (trang 154 SGK Đại số 10): Rút gọn biểu thức:

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Công thức lượng giác

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Công thức lượng giác

Bài 4 (trang 154 SGK Đại số 10): Chứng minh các đẳng thức:

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Công thức lượng giác

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Công thức lượng giác

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Công thức lượng giác

Bài 5 (trang 154 SGK Đại số 10): Tính sin2a, cos2a, tan2a biết:

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Công thức lượng giác

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Công thức lượng giác

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Công thức lượng giác

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Công thức lượng giác

Bài 6 (trang 154 SGK Đại số 10):

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Công thức lượng giác

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Công thức lượng giác

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Công thức lượng giác

Bài 7 (trang 155 SGK Đại số 10): Biến đổi thành tích các biểu thức sau:

a. 1 – sinx

b. 1 + sinx

c. 1 + 2cosx

d. 1 – 2sinx

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Công thức lượng giác

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Công thức lượng giác

Bài 8 (trang 155 SGK Đại số 10):

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Công thức lượng giác

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 3: Công thức lượng giác