Giải Toán lớp 11 Bài 4 : Hai mặt phẳng vuông góc

Giải Toán lớp 11 Bài 4 : Hai mặt phẳng vuông góc
Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 11 Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Bài 1 (trang 113 SGK Hình học 11): Cho ba mặt phẳng (α), (β), (γ), những mệnh đề nào sau đây đúng?

a) Nếu (α) ⊥ (β) và (α) // (γ) thì (β) ⊥ (γ).

b) Nếu (α) ⊥ (β) và (α) ⊥ (γ) thì (β) // (γ).

Lời giải:

a) Đúng, vì nếu gọi m là đường thẳng vuông góc với β và n là đường thẳng vuông góc với hai mặt phẳng song song α, γ thì góc (m, n) = (β, α) = (β, γ), mà β ⊥ α nên β ⊥ γ.

Loading...

b) Sai, vì hai mặt phẳng (β), (γ) cùng vuông góc với mp(α) có thể song song hoặc cắt nhau.

Bài 2 (trang 113 SGK Hình học 11): Cho hai mặt phẳng (α), (β) vuông góc với nhau. Người ta lấy trên giao tuyến Δ của hai mặt phẳng đó hai điểm A và B sao cho AB = 8cm. Gọi C là một điểm trên (α) và D là một điểm trên (β) sao cho AC và BD cùng vuông góc với giao tuyến Δ và AC = 6cm, BD = 24cm. Tính độ dài đoạn CD.

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Loading...

Giải Toán lớp 11 Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Bài 3 (trang 113 SGK Hình học 11): Trong mặt phẳng (α) cho tam giác ABC vuông ở B. Một đoạn thẳng AD vuông góc với (α) tại A. Chứng minh rằng:

a) (ABD) là góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (DBC)

b) HK // BC với H và K lần lượt là giao điểm của DB và DC với mp(P) đi qua A và vuông góc với DB.

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Giải Toán lớp 11 Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Bài 4 (trang 114 SGK Hình học 11): Cho hai mặt phẳng (α), (β) cắt nhau và một điểm M không thuộc (α) và (β). Chứng minh rằng qua điểm M có một và chỉ một mặt phẳng (P) vuông góc với (α) và (β). Nếu (α) // (β) thì kết quả trên sẽ thay đổi như thế nào?

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Giải Toán lớp 11 Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Giải Toán lớp 11 Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Vậy (MHK) chính là mặt phẳng đi qua M và vuông góc với (α) và (β).

Kết quả: Mặt phẳng (P) cần dựng (tức mp(MHK)) là mặt phẳng đi qua M và vuông góc với Δ.

Vì qua một điểm chỉ có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một đường thẳng cho trước nên (P) là duy nhất.

Nếu (α) // (β) thì qua M ta chỉ có thể vẽ một đường thẳng Δ vuông góc với (α) và (β). Bất kì mặt phẳng (P) nào chứa Δ cũng đều vuông góc với (α), (β). Trường hợp này, qua M có vô số mặt phẳng vuông góc với (α), (β).

Bài 5 (trang 114 SGK Hình học 11): Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Chứng minh rằng:

a) Mặt phẳng (AB'C'D) vuông góc với (BCD'A')

b) Đường thẳng AC' vuông góc với mặt phẳng (A'BD)

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Giải Toán lớp 11 Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Bài 6 (trang 114 SGK Hình học 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình thoi cạnh a và có SA = SB = SC = a. Chứng minh rằng:

a) Mặt phẳng (ABCD) vuông góc với mặt phẳng (SBD).

b) Tam giác SBD là tam giác vuông.

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Giải Toán lớp 11 Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Bài 7 (trang 114 SGK Hình học 11): Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D'. Có AB = a, BC= b, CC'= c.

a) Chứng minh rằng mặt phẳng (ADC'B') vuông góc với mặt phẳng (ABB'A').

b) Tính độ dài đường chéo AC' theo a, b và c.

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Giải Toán lớp 11 Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Bài 8 (trang 114 SGK Hình học 11): Tính độ dài đường chéo của một hình lập phương cạnh a.

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Bài 9 (trang 114 SGK Hình học 11)): Cho hình hộp tam giác đều S.ABC có SH là đường cao. Chứng minh SA vuông góc với BC và SB vuông góc với AC.

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Hình chóp tam giác đều S.ABC có đáy là tam giác đều ABC và chân đường cao trùng với tâm của đáy. H là tâm của tam giác đều ABC

● AH ⊥ BC

Mà AH là hình chiếu của SA trên (ABC)

⇒BC ⊥SA.

● Tương tự AC ⊥ BH.

BH là hình chiếu của SB trên (ABC)

⇒AC ⊥ SB.

Bài 10 (trang 114 SGK Hình học 11): Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có các cạnh bên và các cạnh đáy đều bằng a. Gọi O là tâm của hình vuông ABCD.

a) Tính độ dài đoạn SO.

b) Gọi M là trung điểm của đoạn SC. Chứng minh hai mặt phẳng (MBD) và (SAC) vuông góc với nhau.

c) Tính độ dài đoạn OM và tính góc giữa hai mặt phẳng (MBD) và (ABCD).

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Giải Toán lớp 11 Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Giải Toán lớp 11 Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Bài 11 (trang 114 SGK Hình học 11):

Giải Toán lớp 11 Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Giải Toán lớp 11 Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc Giải Toán lớp 11 Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Giải Toán lớp 11 Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc