Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II
Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Bài 1 (trang 90 SGK Giải tích 12):

Hãy nêu các tính chất của lũy thừa với số mũ thực

Lời giải:

Tính chất của lũy thừa với số mũ thực: Cho a, b là những số thực dương: α,β. Là những số thực tùy ý. Khi đó ta có:

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Loading...

Bài 2 (trang 90 SGK Giải tích 12):

Hãy nêu các tính chất của hàm lũy thừa

Lời giải:

Bảng tóm tắt các tính chất của hàm số lũy thừa y = x α trên khoảng (0; + ∞)

Loading...

Bài 3 (trang 90 SGK Giải tích 12):

Hãy nêu các tính chất của hàm số mũ và hàm số logarit.

Lời giải:

Tính chất của hàm số mũ: y = ax (a >, a ≠1)

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Bài 4 (trang 90 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Bài 5 (trang 90 SGK Giải tích 12):

Biết 4x+4-x=23. Hãy tính 2x+2-x

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Bài 6 (trang 90 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Bài 7 (trang 90 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Bài 8 (trang 90 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương IIBài 1 (trang 91 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Bài 2 (trang 91 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Bài 3 (trang 91 SGK Giải tích 12):

Cho hàm số f(x) = ln⁡(4x-x2). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. f’(2) = 1

B. f’(2)= 0

C. f’(5) = 1,25

D. f’(-1)= -1,2

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Bài 4 (trang 91 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Bài 5 (trang 91 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Bài 6 (trang 91 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Bài 7 (trang 91 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

DMCA.com Protection Status