Giải Toán lớp 3 bài Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 3 bài Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

Bài 1 (trang 166 SGK Toán 3): Có 40 kg đường đựng đều trong 8 túi. Hỏi 15 kg đường đựng trong mấy túi như thế?

Lời giải:

Tóm tắt: 49kg: 8 túi

15kg:…túi

Số kilogam đường đựng trong mỗi túi là:

Loading...

40: 8 = 5 (kg)

Số túi cần có để đựng hết 15kg đường là:

15: 5 = 3 (kg)

Đáp số: 3 túi

Loading...

Bài 2 (trang 166 SGK Toán 3): Cứ 4 cái áo như nhau thì cần có 24 cúc áo. Hỏi có 42 áo thì dùng cho máy cái áo như thế?

Lời giải:

Số cúc cho mỗi loại áo là:

24: 4 = 6 (cúc)

Số áo loại đó dùng hết 42 cúc áo là:

42: 6 = 7 (áo)

Đáp số: 7 áo

Bài 3 (trang 166 SGK Toán 3): Cách làm nào đúng, cách làm nào sai

a) 24: 6:2 = 4: 2 = 2

b) 24: 6: 2 = 24: 3 = 8

c) 18: 3 x 2 = 18: 6 = 3

d) 18: 3 x 2 = 6 x 2 = 12

Lời giải:

a) 24: 6:2 = 4: 2 = 2 => Đ

b) 24: 6: 2 = 24: 3 = 8 => S

c) 18: 3 x 2 = 18: 6 = 3 => S

d) 18: 3 x 2 = 6 x 2 = 12 => Đ

DMCA.com Protection Status