Giải Toán lớp 3 bài Bảng chia 9

Giải Toán lớp 3 bài Bảng chia 9
Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 3 bài Bảng chia 9

Bài 1 (trang 68 SGK Toán 3): Tính nhẩm

18: 9 =

27: 9 =

54: 9 =

63: 9 =

Loading...

45: 9 =

72: 9 =

36: 9 =

63: 9 =

Loading...

9: 9 =

90: 9 =

81: 9 =

72: 8 =

Lời giải:

18: 9 = 2

27: 9 = 3

54: 9 = 6

63: 9 = 7

45: 9 = 5

72: 9 = 8

36: 9 = 4

63: 7 = 9

9: 9 = 1

90: 9 = 10

81: 9 = 9

72: 8 = 9

Bài 2 (trang 68 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

9 x 5 =

9 x 6 =

9 x 7 =

9 x 8 =

45: 9 =

54: 9 =

63: 9 =

72: 9 =

45: 5 =

54: 6 =

63: 7 =

72: 8 =

Lời giải:

9 x 5 =45

9 x 6 =54

9 x 7 =63

9 x 8 =72

45: 9 = 5

54: 9 =6

63: 9 =7

72: 9 =8

45: 5 =9

54: 6 =9

63: 7 =9

72: 8 =9

Bài 3 (trang 68 SGK Toán 3): Có 35 kg gạo, chia đều vào 9 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kikogam gạo?

Lời giải:

Số kilogam gạo trong mỗi túi là:

45: 9 = 5 (kg)

Đáp số: 5kg gạo

Bài 4 (trang 68 SGK Toán 3): Có 45 kg gạo chia vào các túi, mỗi túi có 9kg. Hỏi có bao nhiêu túi gạo?

Lời giải:

Số túi gạo có tất cả là:

45: 9 = 5 (túi).

Đáp số: 5 túi gạo

DMCA.com Protection Status