Giải Toán lớp 3 bài Chia số có năm chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có năm chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)
Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có năm chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

Bài 1 (trang 164 SGK Toán 3): Tính:

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có năm chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có năm chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

Bài 2 (trang 164 SGK Toán 3): Có 10250 m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vài?

Loading...

Lời giải:

Thực hiện phép chia: 10250: 3 = 3416 (dư 2)

Vậy may được nhiều nhất 3416 bộ quần áo và còn thừa 2 m vải

Đáp số: 3416 bộ quần áo và thừa 2 m vải

Loading...

Bài 3 (trang 164 SGK Toán 3): Số?

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có năm chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Chia số có năm chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

DMCA.com Protection Status