Giải Toán lớp 3 bài Làm quen với chữ số La Mã

Giải Toán lớp 3 bài Làm quen với chữ số La Mã
Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 3 bài Làm quen với chữ số La Mã

Bài 1 (trang 121 SGK Toán 3): Đọc các số viết bằng chữ số La Mã sau đây:

I, III, V, VII, IX, XI,XXI

II, IV, VI, VIII, X, XII, XX

Lời giải:

Đọc như sau: Một, ba, năm, bảy, chín, mười một, hai mươi mốt

Loading...

Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai, hai mươi

Giải Toán lớp 3 bài Làm quen với chữ số La Mã

Bài 2 (trang 121 SGK Toán 3): Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Giải Toán lớp 3 bài Làm quen với chữ số La Mã Giải Toán lớp 3 bài Làm quen với chữ số La Mã

Loading...

Lời giải:

– Đồng hồ ở hình A chỉ 6 giờ

– Đồng hồ ở hình B chỉ 12 giờ

– Đồng hồ ở hình C chỉ 3 giờ

Bài 3 (trang 121 SGK Toán 3): Hãy viết các số II, VI, V, VII, IV, IX, XI

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

Lời giải:

a) Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn như sau:

II, IV, V, VI, VII, IX, XI

b) Các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé như sau:

XI, IX, VII, VI, V, IV, II

Bài 4 (trang 121 SGK Toán 3): Viết các số từ 1 đến 12 bằng chữ số La Mã

Lời giải:

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,XII

DMCA.com Protection Status