Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 149

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 149
Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 149

Bài 1 (trang 149 SGK Toán 3): Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 3897; 3898;….;…;…;…

b) 24686; 24687;…;…;…;…

c) 99995; 99996;…;…;…;…

Lời giải:

Loading...

a) 3897; 3898; 3899, 3900, 3901, 3902

b) 24686; 24687; 24688; 24689; 24690; 24691

c) 99995; 99996; 99997; 99998; 99990; 100000

Bài 2 (trang 149 SGK Toán 3): Tìm x

Loading...

a) x+ 1536 = 6924

b) x – 636 = 5618

c) x x 2 = 2826

d) x: 3 = 1628

Lời giải:

a) x + 1536 = 6924

x = 6924 – 1536

x = 5388

b) x – 636 = 5618

x = 5618 + 636

x = 6254

c) x x 2 = 2826

x = 2826: 2

x = 1413

d) x: 3 = 1628

x = 1628 x 3

x= 4884

Bài 3 (trang 149 SGK Toán 3): Một đội thủy lợi đào được 315m mương trong 3 ngày. Hỏi trong 8 ngày đội đó đào được bao nhiêu mét mương?

Lời giải:

Số mét mương đội thủy lợi đào được trong 1 ngày là:

315: 3 = 105(m)

Số mét mương đội thủy lợi đào được trong 8 ngày là:

105 x 8 = 840 (m)

Đáp số: 840m

Bài 4 (trang 149 SGK Toán 3): Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như sau. Hãy xếp thành hình dưới đây:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 149

 

Hãy xếp thành hình dưới đây:

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 149

 

Lời giải:

Có thể ghép như sau. Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 149

DMCA.com Protection Status