Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Bài 1 (trang 113 SGK Toán 3): Tính

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Bài 2 (trang 113 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính:

Loading...

a) 1023 x 3

1810 x 5

b) 1212 x 4

2005 x 4

Loading...

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Bài 3 (trang 113 SGK Toán 3): Xây một bức tường hết 1015 viên gạch. Hỏi xây bốn bức tường như thế bao nhiêu viên gạch?

Lời giải:

Số viên gạch xây bốn bức tường là:

1015 x 4 = 4060 (viên)

Đáp số: 4060 viên gạch

Bài 4 (trang 113 SGK Toán 3):

Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

 

Lời giải:

Học sinh nhẩm rồi ghi kết quả:

a) 2000 x 2 = 4000

4000 x 2 =8000

3000 x 3 = 9000

b) 20 x 5 = 100

200 x 5 = 1000

2000 x 5 = 10000

Hướng dẫn thêm: Có thể nhẩm như sau:

20 x 5 =?

2 chục x 5 = 10 chục

Vậy: 20 x 5 = 100

DMCA.com Protection Status