Giải Toán lớp 3 bài Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

Giải Toán lớp 3 bài Phép trừ các số trong phạm vi 10 000
Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 3 bài Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

Bài 1 (trang 104 SGK Toán 3): Tính:

Giải Toán lớp 3 bài Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

Bài 2 (trang 104 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính

Loading...

a) 5482 – 1956

8695 – 2772

b) 9996 – 6669

2340 – 512

Loading...

Lời giải:

Giải Toán lớp 3 bài Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 Giải Toán lớp 3 bài Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

Bài 3 (trang 104 SGK Toán 3): Một cửa hàng có 4283m vải, đã bán được 1635m vải. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?

Lời giải:

Tóm tắt: Có: 4283m

Đã bán: 1635m

Còn:…m?

Cửa hàng còn lại số mét vải là:

4283 – 1635 = 2648(m)

Đáp số: 2648 m vải

Bài 4 (trang 104 SGK Toán 3): Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8 cm rồi xác định trung điểm của đoạn thẳng đó.

Giải Toán lớp 3 bài Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

 

Lời giải:

Thực hiện theo các bước sau:

– Vẽ đoạn thẳng AB dài 8 cm (bằng thước vẽ)

– Chia nhẩm: 8cm: 2 = 4cm

– Đặt vạch 0cm của thước trùng với điểm A, mép thước trùng với đoạn thẳng AB, chấm điểm O trên đoạn thẳng AB sao cho O ứng với vạch 4 của thước.