Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 123 phần 1

Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 123 phần 1

Bài 1 (trang 123 SGK Toán 4):

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 123 phần 1

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 123 phần 1

Bài 2 (trang 123 SGK Toán 4): Với hai số tự nhiên 3 và 5, hãy biết:

Loading...

a) Phân số bế hơn 1;

b) Phân số lớn hơn 1.

Lời giải:

a) 3/5

Loading...

b) 5/3

Bài 3 (trang 123 SGK Toán 4): Viết các phân số theo thứ tự bé đến lớn:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 123 phần 1

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 123 phần 1

Bài 4 (trang 123 SGK Toán 4): Tính:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 123 phần 1

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 123 phần 1

Chia sẻ bài viết: