Giải Toán lớp 4 Phép trừ

Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 4 Phép trừ

Bài 1 (trang 40 SGK Toán 4): Đặt tính rồi tính:

a) 987864 – 783251

969696 – 656565

b) 839084 – 246937

628450 – 35813

Loading...

Lời giải:

a) 204 613

313 131

b) 592 147

Loading...

592 637

Bài 2 (trang 40 SGK Toán 4): Tính:

a) 48600 – 9455

65102 – 13859

b) 80000 – 48765

941302 – 298764

Lời giải:

a) 39145

51243

b) 31235

642538

Bài 3 (trang 40 SGK Toán 4): Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài 1730 km. Quảng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1315 km. Tính quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải Toán lớp 4 Phép trừ

Lời giải:

Độ dài đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh là:

1730 – 1315 = 415 (km)

Đáp số 415km

Bài 4 (trang 40 SGK Toán 4): Năm nay học sinh của một tỉnh miền núi trồng được 214 800 cây, năm ngoái trồng được ít hơn năm nay80 600. Hỏi cả hai năm học sinh của tỉnh đó trồng được bao nhiêu cây?

Lời giải:

Năm ngoái học sinh của tỉnh đó trồng được số cây là:

214800 – 80600 = 134200 (cây)

Cả hai năm học sinh của tỉnh đó trồng được số cây là:

214800 + 134200 = 349000 (cây)

Đáp số: 349000 cây

Chia sẻ bài viết: