Giải Toán lớp 4 Ôn tập về tìm số trung bình cộng

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về tìm số trung bình cộng

Bài 1 (trang 175 SGK Toán 4): Tìm số trung bình cộng của các số sau:

Loading...

a) 137; 248 và 395

b) 348; 219 ; 560 và 725.

Lời giải:

a) (137 +248+395): 3 = 260

Loading...

b) (348 + 219 +560 +725): 4 = 463

Bài 2 (trang 175 SGK Toán 4): Trong 5 năm liền số dân của một phường tăng lần lượt là: 158 người, 147 người, 132 người, 132 người, 103 người, 95 người. Hỏi trong 5 năm đó, trung bình số dân tăng hàng năm là bao nhiêu người?

Lời giải:

Hướng dẫn: CÁc bước giải:

– Tính tổng số người tăng trong 5 năm.

– Tính số người tăng trung bình mỗi năm.

Số người thăng trong 5 năm là:

158 + 147 + 132 + 132 + 103 + 95 = 635 (người )

Số người tăng trung bình hàng năm là:

635: 5 = 127 (người)

Đáp số: 127 người

Bài 3 (trang 175 SGK Toán 4): Tổ Một góp được 36 quyển vở. Tổ hai góp được nhiều hơn tổ Một 2 người nhưng lại ít hơn tổ Ba 2 quyển. Hỏi trung bình mỗi tổ góp được bao nhiêu vở?

Lời giải:

Hướng dẫn: CÁc bước giải:

Tính số vở tổ Hai góp.

Tính số vở tôt Ba góp.

Tính số vở trung bình mỗi tổ góp.

Tổ Hai góp được số vở là:

36 +2 =38 ( quyển)

Tổ BA góp được số vở là:

38 +2 = 40 ( quyển)

Cả ba tổ góp được số vở là:

36 + 38 + 40 = 114 ( quyển)

Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Ki-lô-mét vuông

Trung bình mỗi tổ góp được số vở là:

114: 3 = 38 (quyển )

Đáp số: 38 quyển vở

Nói thêm: Có thể gộp bước 3 và bước 4: (36+38+40 ):3=38 (quyển).

Bài 4 (trang 175 SGK Toán 4): Một công ti chuyển máy bơm bằng ô tô, Lần đầu có 3 ô tô, mỗi ô tô chở được 16 máy. Lần sau có 5 ô tô mỗi ô tô chở được 24 máy. Hỏi trung bình mỗi ô tô chở được bao nhiêu mấy bơm?

Lời giải:

Hướng dẫn: Các bước giải:

Tính số máy lần đầu chở.

Tính số máy lần sau chở.

Tính tổng ô tô chở máy bơm.

Tính số máy bơm trung bình mỗi ô tô.

Lần đầu 3 ô tô chở được là:

16×3=48 (máy)

Lần sau 5 ô tô chở được là:

24×5=120 (máy)

Số ô tô chở máy bơm là:

3 + 5 = 8 (ô tô)

Trung bình mỗi ô tô chở được là:

(48+120):8=21(máy)

Đáp số: 21 máy bơm.

Bài 5 (trang 175 SGK Toán 4): Trung bình cộng của hai số bằng 15. Tìm hai số đó, biết số lớn gấp đôi số bé.

Lời giải:

Hướng dẫn: CÁc bước giải:

Tìm tổng của hai số đó ( lấy trung bình cộng nhân với 2).

Tính tổng số phần bằng nhau

Tìm mỗi số.

Tổng của hai số đó là: 15×2=30

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 1 = 3 (phần)

Số bé là: 30: 3 = 10

Số lớn là: 30 – 10 = 20

Đáp số: số lớn 20;

số bé: 10

DMCA.com Protection Status