Giải Toán lớp 7 bài 3: Nhân chia số hữu tỉ

Giải Toán lớp 7 bài 3: Nhân chia số hữu tỉ

Bài 11 (trang 12 SGK Toán 7 Tập 1):

Loading...

Tính

Giải Toán lớp 7 bài 3: Nhân chia số hữu tỉ

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 3: Nhân chia số hữu tỉ

Loading...

Bài 12 (trang 12 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 bài 3: Nhân chia số hữu tỉ

Lời giải:

Mỗi câu có nhiều đáp số chẳng hạn.

loading...

Giải Toán lớp 7 bài 3: Nhân chia số hữu tỉ

Bài 13 (trang 12 SGK Toán 7 Tập 1):

Tính

Giải Toán lớp 7 bài 3: Nhân chia số hữu tỉ

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 3: Nhân chia số hữu tỉ

Bài 14 (trang 12 SGK Toán 7 Tập 1):

Điền các số hữu tỉ thích hợp vào ô trống:

Giải Toán lớp 7 bài 3: Nhân chia số hữu tỉ

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 3: Nhân chia số hữu tỉ

Giải Toán lớp 7 bài 3: Nhân chia số hữu tỉ

Bài 15 (trang 13 SGK Toán 7 Tập 1):

Đố em hãy tìm cách "nối" các số ở những chiếc lá bằng dấu các phép tính cộng trừ nhân chia và dấu ngoặc để được một biểu thức có giá trị đúng bằng số ở bông hoa.

Giải Toán lớp 7 bài 3: Nhân chia số hữu tỉ

Lời giải:

Có nhiều cách nối chẳng hạn:

4(-25) + 10: (-2) = (-100) + (-5) = -105

1/2.(-100) – 5,6: 8 = (-50) – 0,7 = -50,7

Bài 16 (trang 13 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 bài 3: Nhân chia số hữu tỉ

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 bài 3: Nhân chia số hữu tỉ

DMCA.com Protection Status