Giải Toán lớp 7 Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Đánh giá bài viết

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Bài 15 (trang 34 SGK Toán 7 tập 2): Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Lời giải

Các nhóm đơn thức đồng dạng là:

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Loading...

Còn lại đơn thức xy không đồng dạng với các đơn thức đã cho.

Bài 16 (trang 34 SGK Toán 7 tập 2): Tìm tổng của ba đơn thức: 25xy2; 55xy2 và 75xy2.

Lời giải

Tổng của ba đơn thức là:

Loading...

25xy2 + 55xy2 + 75 xy2 = (25 + 55 + 75)xy2 = 155xy2

Bài 17 (trang 35 SGK Toán 7 tập 2): Tính giá trị của biểu thức sau tại x = 1 và y = -1:

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Lời giải

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Bài 18 (trang 35 SGK Toán 7 tập 2): Đố:

Tên của tác giả cuốn Đại Việt sử kí dưới thời vua Trần Nhân Tông được đặt cho một đường phố của thủ đô Hà Nội. Em sẽ biết tên tác giả đó bằng cách tính các tổng và hiệu dưới đây rồi viết chữ tương ứng vào ô dưới kết quả đơn thức cho tỏng bảng sau:

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Lời giải

Trước hết, rút gọn các đơn thức đồng dạng:

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Vậy tên tác giả cuốn Đại Việt sử kí là Lê Văn Hưu.

Bài 19 (trang 36 SGK Toán 7 tập 2): Tính giá trị của biểu thức 16x2y5 – 2x3y2 tại x = 0,5 và y = -1.

Lời giải

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Đơn thức đồng dạng

 

(Lưu ý: Với bài này, bạn nên chuyển 0,5 về 1/2 để tính toán cho dễ.)

Bài 20 (trang 36 SGK Toán 7 tập 2): Viết ba đơn thức đồng dạng với đơn thức -2x2y rồi tính tổng của cả bốn đơn thức đó.

Lời giải

Có vô số đơn thức đồng dạng với đơn thức –2x2y. Chẳng hạn:

Ba đơn thức đồng dạng với –2x2y là: 5x2y ; 2,5x2y ; –3x2y

Tổng cả bốn đơn thức:

–2x2y + 5x2y + 2,5x2y + (–3x2y)

= (-2 + 5 + 2,5 – 3)x2y

= 2,5x2y

Bài 21 (trang 36 SGK Toán 7 tập 2): Tính tổng của các đơn thức:

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Đơn thức đồng dạng

 

Lời giải

Đây là ba đơn thức đồng dạng, nên tổng của chúng là:

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Bài 22 (trang 36 SGK Toán 7 tập 2): Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức nhận được:

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Lời giải

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Bài 23 (trang 36 SGK Toán 7 tập 2): Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống:

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Phân tích đề

Chỉ có các đơn thức đồng dạng mới cộng trừ được cho nhau. Do đó, với bài này, bạn chỉ cần điền vào ô trống một đơn thức để có tổng hoặc hiệu như đã cho.

Lời giải

a) Điền vào ô trống: 2x2y

b) Điền vào ô trống: -5x2

c) Có vô số cách điền, miễn sao chúng thỏa mãn hai điều kiện: Là đơn thức đồng dạng với x5 và có tổng bằng 5x5

Ví dụ một số cặp 3 đơn thức:

(x5 ; x5 ; 3x5) ;(15x5 ; –12x5 ; –2x5); (x5, 2x5, -2x5);….

Bạn điền các đơn thức trên vào ô trống với thứ tự tùy ý.

Chia sẻ bài viết: