Home / Toán học / Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh (c.g.c)

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh (c.g.c)

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh (c.g.c)

Bài 24 (trang 18 SGK Toán 7 Tập 1):

giai toan lop 7 bai 4 truong hop bang nhau thu hai cua tam giac canh goc canh c g c - Giải Toán lớp 7 Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 4 truong hop bang nhau thu hai cua tam giac canh goc canh c g c 1 - Giải Toán lớp 7 Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Bài 25 (trang 118 SGK Toán 7 Tập 1):

Trên mỗi hình 82, 83, 84 có các tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

giai toan lop 7 bai 4 truong hop bang nhau thu hai cua tam giac canh goc canh c g c 2 - Giải Toán lớp 7 Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 4 truong hop bang nhau thu hai cua tam giac canh goc canh c g c 3 - Giải Toán lớp 7 Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Bài 26 (trang 118 SGK Toán 7 Tập 1):

Xét bài toán:

Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của MA lấy điểm E sao cho ME = Ma. Chứng minh rằng AB//CE.

Dưới đây là hình vẽ và giả thiết kết luận của bài toán:

GT: Tam giác ABC.

MB=MC.

MA=ME.

KL: AB//CE.

giai toan lop 7 bai 4 truong hop bang nhau thu hai cua tam giac canh goc canh c g c 4 - Giải Toán lớp 7 Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 4 truong hop bang nhau thu hai cua tam giac canh goc canh c g c 5 - Giải Toán lớp 7 Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Bài 27 (trang 119 SGK Toán 7 Tập 1):

giai toan lop 7 bai 4 truong hop bang nhau thu hai cua tam giac canh goc canh c g c 6 - Giải Toán lớp 7 Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Lời giải:

Bổ sung thêm góc BAC = góc DAC.

Bổ sung thêm MA = ME.

Bổ sung thêm AC = BD.

Bài 28 (trang 120 SGK Toán 7 Tập 1):

Trên hình 89 có các tam giác bằng nhau

giai toan lop 7 bai 4 truong hop bang nhau thu hai cua tam giac canh goc canh c g c 7 - Giải Toán lớp 7 Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

 

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 4 truong hop bang nhau thu hai cua tam giac canh goc canh c g c 8 - Giải Toán lớp 7 Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Bài 29 (trang 120 SGK Toán 7 Tập 1):

giai toan lop 7 bai 4 truong hop bang nhau thu hai cua tam giac canh goc canh c g c 9 - Giải Toán lớp 7 Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 4 truong hop bang nhau thu hai cua tam giac canh goc canh c g c 10 - Giải Toán lớp 7 Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Bài 30 (trang 120 SGK Toán 7 Tập 1):

giai toan lop 7 bai 4 truong hop bang nhau thu hai cua tam giac canh goc canh c g c 11 - Giải Toán lớp 7 Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

giai toan lop 7 bai 4 truong hop bang nhau thu hai cua tam giac canh goc canh c g c 12 - Giải Toán lớp 7 Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Lời giải:

Góc ABC không phải là góc xen giữa hai cạnh BC và CA góc A'BC không phải là góc xen giữa hai cạnh BC và CA' Do đó không thể sử dụng trường hợp cạnh – góc cạnh để kết luận hai góc bằng nhau.

Bài 31 (trang 120 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho đoạn thẳng AB, điểm M nằm trên đường trung trực của AB.So sánh độ dài các đoạn thẳng MA,và MB.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 4 truong hop bang nhau thu hai cua tam giac canh goc canh c g c 13 - Giải Toán lớp 7 Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)giai toan lop 7 bai 4 truong hop bang nhau thu hai cua tam giac canh goc canh c g c 14 - Giải Toán lớp 7 Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Bài 32 (trang 120 SGK Toán 7 Tập 1):

Tìm các tia phân giác trên hình 91

giai toan lop 7 bai 4 truong hop bang nhau thu hai cua tam giac canh goc canh c g c 15 - Giải Toán lớp 7 Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 4 truong hop bang nhau thu hai cua tam giac canh goc canh c g c 16 - Giải Toán lớp 7 Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …