Hãy chỉ ra tính dừng của thuật toán tìm kiếm tuần tự

Thuật toán tìm kiếm tuần tự:

Loading...

Bước 1. Nhập N, các số hạng a,…a2,…aN và khoá k

Bước 2. i

Bước 3. Nếu ai= k thì thông báo chỉ số i, rồi kết thúc;

Bước 4. i

Loading...

Bước 5. Nếu i > N thì thông báo dãy A không có sô hạng nào có giá trị nào bằng k, rồi kết thúc;

Bước 6. Quay lại bước 3.

Tính dùng cùa thuật toán tìm kiếm tuần tự: nghĩa là thuật toán phải kết thúc sau một số hữu hạn lần bước tính.

Thuật toán chia làm hai trường hợp

– Nếu tìm thấy giá trị cần tìm trong dãy A (ai= k) thì thông báo chỉ số i (vị trí tìm thấy khoá k trong dãy A), rồi kết thúc.

– Nếu không tìm thấy giá trị cần tìm trong dãy A, vì bước 4 thực hiện việc tăng giá trị của i lớn hơn 1, nên sau N lần thì i > N, thông báo dãy A không có giá trị nào bằng k, rồi kết thúc.

DMCA.com Protection Status