Hãy cho biết các ứng dụng của Tin học ở trường em.

Hãy cho biết các ứng dụng của Tin học ở trường em.

Loading...

Các ứng dụng của tin học ở trường em đó là dùng trong dạy học tin học, soạn thảo và in ấn của văn phòng, kết nối internet để khai thác thông tin…

Xem thêm:  Cho N và dãy số a1....aN, hãy tìm giá trị nhỏ nhất (Min) của dãy đó.
DMCA.com Protection Status