Hãy cho biết sự khác nhau giữa hằng có đặt tên và biến.

Đánh giá bài viết

Hãy cho biết sự khác nhau giữa hằng có đặt tên và biến.

Sự khác nhau giữa hằng có đặt tên và biến đó là: Xét về mặt lưu trữ giá trị của hằng và biến trong RAM thì: giá trị trong ô nhớ của hằng có đặt tên là không thay đổi, còn giá trị trong ỏ nhớ của biến thì cỏ thể thay đổi tại từng thời điểm thực hiện chương trình.

+