Hãy cho ví dụ chương trình con có nhiều hơn một kết quả ra.

Hãy cho ví dụ chương trình con có nhiều hơn một kết quả ra.
5 (100%) 480 votes

Hãy cho ví dụ chương trình con có nhiều hơn một kết quả ra.

Ví dụ chương trình con có nhiều hơn một kết quả ra:

a) Procedure  Hoan_đoi(var X, ỵ: integer);

var TG: integer;

begin

Loading...

TG:= X; x:= y; y:= TG;

end;

b) Procedure Hoan_đoi(x: integer; var y: integer);

var TG: integer;

Loading...

begin

TG:= x;

X: = y, y:= TG;

end;

DMCA.com Protection Status