Hãy nêu cách biểu diễn số nguyên, số thực trong máy tính.

Hãy nêu cách biểu diễn số nguyên, số thực trong máy tính.
5 (100%) 480 votes

Hãy nêu cách biểu diễn số nguyên, số thực trong máy tính.

– Biểu diễn số nguyên

bit 7

bit 6

bit 5

Loading...

hit 4

bit3

bit 2

bit 1

Loading...

bit 0

các bit cao

các bit thấp

Một byte biểu diễn được số nguyên trong phạm vi -127 đến 127.

– Biểu diễn số thực:

Dùng dấu chấm (.) để ngăn cách giữa phần nguyên và phần phân. Mọi số thực đều có thể biểu diễn dưới dạng ±M x10±K(dạng dấu phẩy động).Ví dụ, số nguvên 1105 = 0.1105×104