Hãy phát biểu một bài toán và chỉ rõ Input và Output của bài toán đó

Đánh giá bài viết

Ví dụ bài toán tính diện tích tam giác

Phát biểu bài toán:

Cho ba cạnh của tam giác ABC là: x, y, z. Hãy tính diện tích tam giác ABC.

– Input: Ba cạnh tam giác X, y, X.

– Output: Diện tích tam giác.

Loading...
+