Hãy trình bày chức năng từng bộ phận: CPU, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, thiết bị vào, thiết bị ra.

Hãy trình bày chức năng từng bộ phận: CPU, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, thiết bị vào, thiết bị ra.
5 (100%) 480 votes

Hãy trình bày chức năng từng bộ phận: CPU, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, thiết bị vào, thiết bị ra.

– Chức năng các hộ phận: CPU, bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài, thiết bị vào, thiết bị ra.

– Chức năng chính của CPU là thực hiện và điểu khiển việc thực hiện chương trình.

– Chức năng của bộ nhớ trong là nơi chứa chương trình được đưa vào để thực hiện và lưu trử dữ liệu đang được xử lí.

– Chức năng của thiết bị vào là đưa thông tin vào máy tính.

Loading...

– Chức năng của thiết bị ra là đưa dữ liệu ra từ máy tính.

+