Hãy tự viết ra ba tên đúng theo quy tắc của Pascal.

Hãy tự viết ra ba tên đúng theo quy tắc của Pascal.
Đánh giá bài viết

Hãy tự viết ra ba tên đúng theo quy tắc của Pascal.

Ba tên đúng theo quy tắc của Pascal và có độ dài khác nhau:

tinhoc

tin_hoc_2007

hanoi2007

Loading...

Lưu ý: Tên trong Pascal được đặt theo quy tắc sau đây:

– Chỉ bao gồm chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới;

– Không bắt đầu bằng chữ số;

Độ dài theo quy định của trình dịch (Turbo Pascal không quá 127 kí tự:, Free Pascal không quá 255 kí tự).

Loading...

Tuy nhiên, tên không nên đặt quá dài hay quá ngắn mà nên đặt sao cho gợi nhớ ý nghĩa đối tượng mang tên đó