Hãy viết chương trình nhập giá trị cho ma trận vuông cấp n.

Hãy viết chương trình nhập giá trị cho ma trận vuông cấp n.

Loading...

a. Tính tổng các phần tử nằm trên đường chéo chính

b. Tính tổng bình phương các số nằm trên hàng chẵn.

c. Tính tổng căn bậc hai các số không âm trên cột lẻ.

d. Đếm số phần tử có giá trị trong khoảng [1..5].

Loading...

loading...
DMCA.com Protection Status