Hóa học

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Hóa học với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Hóa học.


Học sinh giỏi

Cacbohidrat là gì? Có mấy loại cacbohidrat quan trọng? Nêu định nghĩa từng loại và lấy ví dụ minh họa -Cacbohidrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và thường có công thức chung là Cn(H2O)m Cacsbohidrat được chia làm 3 nhóm chính: monasaccarit( glucozo,fructozo); ddissaccarit (sacccarozo, mantozo) và polisaccarit( tinh bột, xenlulozo) + Monosaccarit:…

Học sinh giỏi

So sánh tính chất vật lý của glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ. Tìm mối liên quan cấu tạo glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ a) So sánh tinh chất vật lý: Khác nhau: saccarozơ và glucozơ đều dễ tan trong nước; tinh bột và xenlulozơ đều không tan trong nước. Glucozơ là dạng tinh…

Học sinh giỏi

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch riêng biệt trong mỗi nhóm chất sau: a) Glucozơ, glixerol, anđehit axetic. b) Glucozơ, saccrozơ,  glixerol. c) Saccarozơ, anđehit axetic và tinh bột. Hướng dẫn. a) Cách 1: Dùng dung dịch AgNO3/NH3, đun nhẹ sau đó dùng Cu(OH)2.  Cách 2: Dùng  Cu(OH)2/OH–. b) Cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun…

Học sinh giỏi

a) Có những điểm gì giống nhau và khác nhau giữa các vật liệu polime: chất dẻo, tơ, cao su và keo dán? b) Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit. Hướng dẫn: a) Giống nhau: Đều có thành phần polime Khác nhau: Về tính chất: + Chất dẻo: có tính dẻo + Tơ:…

Học sinh giỏi

Có 2 lọ không ghi nhãn đựng dung dịch AlCl3 và dung dịch NaOH. Không dùng thêm chất nào khác, làm thế nào để nhận biết mỗi chất? Đánh số lọ 2 đựng dung dịch. Lấy dung dịch ở lọ thứ nhất nhỏ dần dần vào lọ thứ hai nếu sau một lát thấy có…

Học sinh giỏi

Hãy nhận biết hai dung dịch riêng rẽ sau: (NH4)2S và (NH4)2SO4 bằng một thuốc thử. Nhúng mẩu giấy lọc đã tẩm dung dịch Pb(NO3)2 vào hai dung dịch đã cho, dung dịch nào làm cho giấy lọc chuyển sang màu đen là dung dịch (NH4)2S                     (NH4)2S + Pb(NO3)2 → PbS↓ + 2NH4NO3 Hoặc…

Học sinh giỏi

Nêu những ưu điểm và hạn chế của xà phòng so với dùng chất giặt rửa tổng hợp. Xà phòng chỉ dùng được trong nước mềm, chất giặt rửa tổng hợp dùng được ngay cả trong nước cứng. Việc khai thác nguồn dầu, mỡ động, thực vật để sản xuất xà phòng dẫn đến mất…