Hóa học lớp 11

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Hóa học lớp 11 với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Hóa học lớp 11.


Học sinh giỏi

Trình bày cấu tạo của phân tử N2. Vì sao ở điều kiện thường, nitơ là một chất trơ? Ở điều kiện nào nitơ trở nên hoạt động hơn? Phân tử nitơ gồm 2 nguyên tử, giữa chúng hình thành một liên kết ba. Liên kết ba trong phân tử nitơ rất bền nên nitơ…

Học sinh giỏi

Mô tả và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm chứng minh rằng ammoniac tan nhiều trong nước. Nạp đầy khí NH3 vào bình thủy tinh trong suốt, đậy bình bằng ống cao su có ống thủy tinh vuốt nhọn xuyên qua. Nhúng dần ống thủy tinh vào một chậu thủy tinh chứa nước…

Học sinh giỏi

So sánh hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ về: thành phần nguyên tố, đặc điểm liên kết hoá học trong phân tử. Khác với hợp chất vô cơ, thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon, thường gặp là hidro, oxi, nitơ, sau đó là halogen, lưu huỳnh ……

Học sinh giỏi

Nếu mục đích và phương pháp tiến hành phân tích định tính và định lượng nguyên tố. a) Phân  tích định tính Mục đich: Xác định nguyên tố nào có trong thành phần phân tử chất hữu cơ Phương pháp: Để xác định định tính C và H, nung chất hữu cơ với CuO để…

Học sinh giỏi

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất lỏng đựng riêng biệt trong các lọ không dán nhãn: etanol, glixerol, nước và benzen. –  Dùng Na: nhận biết được benzen là chất không phản ứng. – Dùng Cu(OH)2: nhận được glixerol –  Đốt 2 chất còn lại: C2H5OH cháy, H2O không cháy.

Học sinh giỏi

Các dung dịch axit như HCl, bazơ như NaOH và muối như NaCl dẫn điện được, còn các dung dịch như ancol etylic, saccarozơ, glixerol không dẫn điện là do nguyên nhân gì? Các dung dịch HCl, NaOH, NaCl dẫn điện được vì trong dung dịch có sự hiện diện của các ion. Các dung…