Lịch sử

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Lịch sử với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Lịch sử cho học sinh cấp phổ thông.


Học sinh giỏi

Vì sao nói: Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”? Nói: Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” vì: Các nước đế quốc và các thế lực phản động câu kết với nhau và chống phá…

Học sinh giỏi

Nhân dân ta đã làm gì để chống lại “giặc đói” và “giặc dốt”? – Chống lại "giặc đói": Để cứu đói, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi cả nước lập "hũ gạo cứu đói", "ngày đồng tâm",… dành gạo cho dân nghèo.. Khẩu hiệu "Không một tấc đất bỏ hoang!", "Tấc đất, tấc…

Học sinh giỏi

Nêu dẫn chứng về âm mưu quyết tâm cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp. Vừa giành được độc lập, Việt Nam muốn có hoà bình để xây dựng đất nước. Chính phủ ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã nhiều lần nhân nhượng với Pháp. Tuy nhiên điều…

Học sinh giỏi

Chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp? Thu – đông năm 1947, sau nhiều ngày đêm chiến đấu, ta đã đánh bại cuộc tấn công quy mô lớn của quân Pháp lên Việt Bắc, bảo vệ được cơ quan đầu não…