Lịch sử lớp 12

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 12 với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Lịch sử cho học sinh lớp 12.


Học sinh giỏi

Từ ngày 24 -6 đến ngày 3-7-1976, Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên tại Hà Nội. Quốc hội thông qua chính sách đối nội và đối ngoại của Nhà nước Việt Nam thống nhất, quyết định tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ ngày 2-7-1976),…

Học sinh giỏi

Ở miền bắc, cuộc chiến tranh phá hoại của Mĩ đã chấm dứt sau Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam, nhưng do bị tàn phá nặng nề nên đến giữa năm 1976, mới căn bản hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế. Trong việc thực hiện kế…

Học sinh giỏi

-Bảo vệ biên giới Tây Nam: Do có âm mưu từ trước, ngay sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, tập đoàn “Khơme đỏ” ở Campuchia do Pôn Pốt cầm đầu đã mở những cuộc hành quân khiêu khích, xâm phạm nhiều vùng lãnh thổ nước ta từ Hà Tiên đến…

Học sinh giỏi

Trải qua hơn 20 năm (1954-1975) tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Bắc đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, đã xây dựng những cơ sở vật chất-kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội. Nhưng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của…

Học sinh giỏi

-Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, một bài học xuyên suốt quá trình cách mạng nước ta. -Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhân dân là người làm nên lịch sử. -Không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết:…

Học sinh giỏi

a) Cách mạng tháng Tám với sự thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945. -Kháng chiến chống Pháp với chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 “chấn động địa cầu”. -Kháng chiến chống Mĩ, cứu nước với Đại thắng mùa Xuân 1975. -Công cuộc đổi mới đất nước từ năm…

Học sinh giỏi

Thực hiện kế hoạch 5 năm, nhân dân ta đạt được những thành tựu quan trọng: -Các cơ sở nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải bị địch đánh phá về cơ bản đã được khôi phục và bước đầu phát triển. Trong nông nghiệp, nhờ tăng cường biện pháp khai hoang, thâm canh tăng…

Học sinh giỏi

Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra lần đầu tiên tại Đại hội VI (12-1986), được điều chỉnh, bổ sung và phát triển tại Đại hội VII (6-1991), Đại hội VIII (6-1996), Đại hội IX (4-2001). Đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là thay đổi mục tiêu…

Học sinh giỏi

a.Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta là chính nghĩa, vì: +Chúng ta kháng chiến, chiến đấu là để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nền độc lập, tự do, bảo vệ chính quyền của nhân dân Việt Nam vừa giành được từ tay phát xít Nhật khi Chiến tranh thế…