Lịch sử lớp 4

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 4 với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Lịch sử cho học sinh lớp 4.


Học sinh giỏi

Khi giặc Mông – Nguyên vào Thăng Long, vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc? Kế “vườn không nhà trống”: –    Vua tôi nhà Trần chủ động rút khỏi kinh thành Thăng Long.  –    Chờ cho quân giặc mệt mỏi và đói khát, quân ta tấn công quyết liệt vào Thăng…

Học sinh giỏi

Ý chí quyết tâm tiêu diệt quân xâm lược Mông Nguyên của quân dân nhà trần được thể hiện như thế nào? –  Khi vua Trần mời các bô lão về hỏi ý kiến ở điện Diên Hồng, tất cả đều hô vang “Đánh!”. – Trần Hưng Đạo viết “Hịch tướng sĩ” – Các chiến…

Học sinh giỏi

Tìm những sự việc cho thấy dưới thời Trần, quan hệ giữa vua và quan, giữa vua và dân chưa quá xa cách? – Vua Trần cho đặt chuông lớn ở thềm cung điện để nhân dân đến thỉnh khi có việc cần cầu xin hoặc oan ức. – Trong các buổi yến tiệc, có…