Lịch sử lớp 7

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 7 với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Lịch sử cho học sinh lớp 7.


Học sinh giỏi

Bộ máy Nhà nước thời Lê Thánh Tông: tổ chức hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn bộ máy nhà nước thời Lý – Trần ờ những điểm nào. Để nắm được sự khác nhau đó, cần vẽ sơ đồ bộ máy chính quyền các cấp thời Lý – Trần và thời Lê Thánh Tông. – Chú…

Học sinh giỏi

Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hoá dân tộc: – Bắt tay xây dựng chính quyền mới, đóng đô ở Phú Xuân. – Ra "Chiếu khuyến nông" để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong, nhờ đó sản xuất nông nghiệp được phục hồi nhanh chóng. – Bãi bỏ…

Học sinh giỏi

– Chế độ quân chủ là thể chế nhà nước do vua đứng đầu. – Chế độ quân chủ chuyên chế là chế độ mà quyền lực tập trung tuyệt đối, tối cao, vô hạn trong tay một người (vua – hoàng đế – Thiên tử…), mọi người phải phục tùng tuyệt đối. Từ khóa…

Học sinh giỏi

Các quốc gia phương Đông và phương Tây đều theo chế độ quân chủ (do vua đứng đầu), nhưng khác nhau về mức độ và thời gian. – Ở phương Đông, chế độ chuyên chế đã xuất hiện từ thời cổ đại, đến thời phong kiến, nhà nước quân chủ chuyên chế ngày càng hoàn…