Lịch sử lớp 9

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Lịch sử cho học sinh lớp 9.


Học sinh giỏi

1. Đấu tranh bảo vệ biên giới Tây – Nam Do có âm mưu từ trước, ngay sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, tập đoàn Pôn Pốt ở Cam-pu-chia đã quay súng bắn vào nhân dân ta. Chúng liên tiếp mở những cuộc hành quân khiêu khích dọc biên giới,…

Học sinh giỏi

Chúng ta đã đạt được những thành tựu trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 – 1985): – Về sản xuất nông nghiệp và công nghiệp: Có bước phát triển: Năm 1981 – 1985, sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm 4,9% so với 1.9% của thời kì 1976…

Học sinh giỏi

Trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980), nhân dân ta đã đạt được những thành tựu quan trọng: * Trong khôi phục và phát triển kinh tế Các cơ sở công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải bị địch bắn phá về cơ bản đã được khôi phục…

Học sinh giỏi

Giữa lúc miền Bắc đang giành thắng lợi to lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo và phát triển kinh tế, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam có bước phát triển nhảy vọt với phong trào “Đồng khởi”, thì vào tháng 9 – 1960, Đảng Lao động…

Học sinh giỏi

Đến cuối năm 1957, sản lượng nông nghiệp tăng vượt mức trước Chiến tranh thế giới thứ hai, nạn đói có tính chất kinh niên được giải quyết về cơ bản. Về công nghiệp, giai cấp công nhân với tinh thần dựa vào sức mình là chính đã nhanh chóng khôi phục và mở rộng…

Học sinh giỏi

Nông nghiệp được coi là cơ sở của công nghiệp. Nhà nước ưu tiên xây dựng và phát triển các nông trường, lâm trường quốc doanh, trại thí nghiệm cây trồng và vật nuôi… Người nông dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học – kĩ thuật. Tỉ lệ sử dụng cơ khí trong…

Học sinh giỏi

+ Từ sau năm 1950, cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ngày càng được đẩy mạnh, đồng thời Mĩ ngày càng can thiệp sâu hơn, cấu kết chặt chẽ với Pháp trong những âm mưu và hành động mới. Tuy nhiên, đây cũng chính là giai đoạn mà lực lượng kháng chiến…

Học sinh giỏi

Những thắng lợi về quân sự của ta tiếp sau thắng lợi Biên giới Thu-Đông 1950 là: + 14-10 đến 10-12-1952: Chiến dịch Tây Bắc.  + 21-12-1953: Chiến dịch Trung Lào.  + 21-1 đến 5-2-1954: Chiến dịch Bắc Tây Nguyên.  + 31-1 đến 4-1954: Chiến dịch Hạ Lào.  + 13-3 đến 7-5-1954: Chiến dịch lịch…

Học sinh giỏi

Bàn về cách mạng Việt Nam nêu nhiệm vụ chống phong kiến phải được thực hiện đồng thời với nhiệm vụ chống đế quốc, nhưng làm từng bước, có kế hoạch để vừa bồi dưỡng lực lượng kháng chiến, vừa giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân kháng chiến. Đại hội quyết định đưa…

Học sinh giỏi

– Pháp thực hiện âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược đã mất. Mĩ tăng cường viện trợ cho Pháp để đẩy mạnh chiến tranh ở Đông Dương, từng bước thay chân Pháp. – Pháp đề ra kế hoạch Đờ Lát đờ Tát-xi-nhi (12-1950), gấp rút xây dựng lực lượng, bình định vùng…