Môn đại cương

Tổng hợp tài liệu học tập tham khảo cho sinh viên giỏi các môn học đại cương với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án các môn đại cương cho sinh viên.


Học sinh giỏi

a)  Xuất phát từ vai trò to lớn của đạo đức Đạo đức là một dạng ý thức xã hội, bao gồm những nguyên tắc, chuẩn mực, định hướng giá trị được xã hội thừa nhận, có tác dụng chi phối, điều chỉnh hành vi của con người trong quan hệ xã hội. Ý thức…