Giáo dục chính trị

Tài liệu học tập tham khảo cho sinh viên giỏi môn Giáo dục chính trị với đề cương, câu hỏi ôn tập và đề thi đáp án môn Giáo dục chính trị.


Học sinh giỏi

a)  Xuất phát từ vai trò to lớn của đạo đức Đạo đức là một dạng ý thức xã hội, bao gồm những nguyên tắc, chuẩn mực, định hướng giá trị được xã hội thừa nhận, có tác dụng chi phối, điều chỉnh hành vi của con người trong quan hệ xã hội. Ý thức…