Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

5.0 481 a) Phát huy truyền thống yêu nước, “trung với nước, hiếu với dân ” Trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội, kiên trì chủ nghĩa chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vì mục tiêu xây dựng xã hội Việt Nam … Read moreNội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

5.0 480 a)  Xuất phát từ vai trò to lớn của đạo đức Đạo đức là một dạng ý thức xã hội, bao gồm những nguyên tắc, chuẩn mực, định hướng giá trị được xã hội thừa nhận, có tác dụng chi phối, điều chỉnh hành vi của con người trong quan hệ xã hội. … Read moreSự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đường lối của Đảng về bảo vệ môi trường

5.0 480 a) Mục tiêu, quan điểm bảo vệ môi trường –  Mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ che phủ rừng đạt 45%. Hầu hết dân cư thành thị và nông thôn được sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh. Các cơ sở sản xuất kinh doanh mới thành lập phải áp dụng … Read moreĐường lối của Đảng về bảo vệ môi trường

Đường lối cách mạng Việt Nam (1975 – 1986)

5.0 480 a) Nội dung cơ bản của đường tối – Các văn kiện hình thành đường lối: Đại hội IV (12/1976) và Đại hội V của Đảng (3/1982) thông qua đường lối chung, đường lối kinh tế, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng và tiếp tục bầu ông Lê Duẩn là Tổng Bí … Read moreĐường lối cách mạng Việt Nam (1975 – 1986)

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

5.0 480 a)  Hoàn cảnh lịch sử Từ cuối năm 1929, phong trào cách mạng Việt Nam nhanh chóng trưởng thành cả về mặt lý luận và tổ chức; phong trào cách mạng diễn ra sôi nổi và rộng khắp cả nước. Ba tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời, chung … Read moreHội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đường lối cách mạng Việt Nam ( 1945 – 1975)

5.0 481 a)   Đường lối xây dựng và bảo vệ chính quyền và tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) Hoàn cảnh lịch sử: Từ tháng 9/1945, chính quyền cách mạng được thiết lập trên cả nước nhưng ở tình thế hiểm nghèo trước giặc đói, giặc dốt và nguy … Read moreĐường lối cách mạng Việt Nam ( 1945 – 1975)

Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945)

0.0 00 a)  Nội dung cơ bản của đường lối –  Các văn kiện hình thành đường lối: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (2/1930); Luận cương Chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10/1930), Văn kiện Đại hội lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương (3/1935) … Read moreĐường lối đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945)

Tư tưởng về văn hoá và đạo đức

5.0 480 a)  Về văn hóa –  Hồ Chí Minh được UNESCO ghi nhận là nhà văn hoá kiệt xuất với tư cách là chủ thể sáng tạo nên những giá trị văn hoá lớn. Hồ Chí Minh hiểu văn hoá theo ba nghĩa: Theo nghĩa hẹp nhất, văn hoá là dân trí, trình độ … Read moreTư tưởng về văn hoá và đạo đức

Tư tưởng về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân

0.0 00 a)  Về Nhà nước của dân, do dân, vì dân –  Nhà nước của dân là Nhà nước trong đó dân là chủ; dân là người có địa vị cao nhất, có quyền quyết định những vấn đề quan trọng nhất của đất nước. Nước ta là nước dân chủ; bao nhiêu quyền … Read moreTư tưởng về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân

Tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc

5.0 480 a) Về vị trí, vai trò của đại đoàn kết dân tộc – Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược, bảo đảm thành công của cách mạng: Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh là tư tưởng cơ bản nhất quán và xuyên suốt tiến trình … Read moreTư tưởng về đại đoàn kết dân tộc

DMCA.com Protection Status