Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Tài liệu tham khảo cho sinh viên môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin với đề cương, câu hỏi ôn tập môn Chủ nghĩa Mác – Lênin.


Học sinh giỏi

Siêu hình học, bản thể học của chủ nghĩa Tômát được xây dựng để bảo vệ những giáo lý của Đạo Kytô. Nó được coi là "triết học đầu tiên" tách khỏi khoa học, hơn nữa còn bắt khoa học phải phục tùng những nguyên tắc của nó. Trước hết là học thuyết về bản…