Một người gửi tiết kiệm không kì hạn với số tiền A đồng với lãi suất 0,2% mỗi tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng, người đó rút tiền thì sẽ nhận được số tiền là bao nhiêu. Biết rằng tiền gửi tiết kiệm không kì hạn không được tính cộng vào vốn.

Một người gửi tiết kiệm không kì hạn với số tiền A đồng với lãi suất 0,2% mỗi tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng, người đó rút tiền thì sẽ nhận được số tiền là bao nhiêu. Biết rằng tiền gửi tiết kiệm không kì hạn không được tính cộng vào vốn.
Đánh giá bài viết

Một người gửi tiết kiệm không kì hạn với số tiền A đồng với lãi suất 0,2% mỗi tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng, người đó rút tiền thì sẽ nhận được số tiền là bao nhiêu. Biết rằng tiền gửi tiết kiệm không kì hạn không được tính cộng vào vốn.

Chương trình gửi tiền tiết kiệm

program Gui_tiet_kiem;

uses crt;

const laisuat = 0.002;

Loading...

var tiengui, tienrutve, luu: real;

thang: integer;

Begin

clrscr;

Loading...

write ('Nhap vao so tien gui:'),

readln(tiengui);

luu:= tiengui;

write('So tien co khi rut ve: ’);

readln(tienrutve);

thang: = 0 ;

while Tiengui < tienrutve> do begin

tiengui:= tiengui + tiengui* laisuat ; thang:= thang + 1 ;

end;

write('Gui',luu: 0: 0, ' dong, sau thang, thang');

writeln('se nhan duoc so tien',tienrutve:0: 0,' dong');

readln

End.

DMCA.com Protection Status