Home / Sinh học / Sinh học lớp 9 / Nêu các khái niệm: kiểu hình, kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp.

Nêu các khái niệm: kiểu hình, kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp.

– Kiểu hình: Là tổ hợp toàn bộ tính trạng cùa cơ thể. Ví dụ: kiểu hình thân iùn, hoa trắng quả vàng của cây đậu Hà Lan.

– Kiểu gen tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào cơ thể. Ví dụ: AABBCC là kiểu gen của cây hoa đỏ thân cao, quả lục.

– Thể đồng hợp: Có kiểu gen chứa cặp gen tương ứng giống nhau. Ví dụ: AA: thể đồng hợp trội, aa: thể đồng hợp lặn.

– Thề dị hợp: Chứa cặp gen tương ứng khác Iihau (Aa).

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

  • trình bày khái niện về kiểu thực thể khái niệm về tập thể và khóa của kiểu thực thể
  • neu cac khai niem:kieu gen
  • khái niệm kiểu hinh kiểu gen
  • nêu khái niệm của kiểu gen kiểu hình đồng hợp vcaf dị hợp
  • the dong hop va di hop

Check Also

hoc sinh gioi thumnail - Vì sao nói kĩ thuật gen có tầm quan trọng trong sinh học hiện đại?

Vì sao nói kĩ thuật gen có tầm quan trọng trong sinh học hiện đại?

Nói kĩ thuật gen có tầm quan trọng trong sinh học hiện đại vì kĩ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *